Art. 20.
De inhoud van het ontwerp van MER wordt gebaseerd op de inhoudsvereisten, vermeld in [artikel 4.2.8, § 1bis], en artikel 4.3.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Het ontwerp van MER houdt rekening met het detailleringsniveau van het te nemen projectbesluit en met de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande project.
De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels om te verzekeren dat de kwaliteit van het ontwerp van MER en het definitieve MER toereikend is.