Art. 24.

§ 1

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, onderwerpt het ontwerp van projectbesluit en het ontwerp van MER aan een openbaar onderzoek.
Tijdens het openbaar onderzoek worden de volgende documenten ter inzage gelegd:
het ontwerp van projectbesluit;
de synthesenota;
de effectenonderzoeksrapporten waarop de synthesenota gebaseerd is, waaronder het ontwerp van MER;
de beslissing, vermeld in artikel 18, § 3.
Deze terinzagelegging vindt plaats in het gemeentehuis van elke gemeente waarvan het gebied door het ontwerp van projectbesluit geheel of ten dele wordt bestreken.
Inspraakreacties die vragen om terug te komen op het voorkeursbesluit, zijn onontvankelijk.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het openbaar onderzoek.

§ 2

Als het ontwerp van projectbesluit aanzienlijke effecten kan hebben voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van die lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, bezorgt de procesverantwoordelijke de documenten, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, voor advies aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, verdragspartijen of gewesten, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de wijze waarop de bevoegde autoriteiten en de burgers van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten hun mening over het ontwerp van MER en het ontwerp van projectbesluit kunnen meedelen, alsook voor de wijze waarop daarover overleg wordt gepleegd.