Onderafdeling 5.
Projectbesluit


Art. 26.
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, stelt het projectbesluit definitief vast.
De bepalingen van artikel 16, § 1, tweede tot en met vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing bij de beslissing over de definitieve vaststelling van het projectbesluit.
Het definitief vastgestelde projectbesluit heeft dezelfde indeling als vermeld in artikel 23, derde lid [en bevat bovendien een gemotiveerde conclusie over de aanzienlijke effecten van het project op het milieu. Bij het nemen van de gemotiveerde conclusie wordt rekening gehouden met de beslissing over de goedkeuring van het MER van de dienst die bevoegd is voor milieueffectrapportage, en met de adviezen en de inspraak in het kader van het projectbesluit.]
Als het alternatief dat in het voorkeursbesluit op strategisch niveau gekozen is, resulteert in verschillende concrete projecten, geeft het projectbesluit ter informatie de stand van verwezenlijking van het voorkeursbesluit en van de andere projectbesluiten die eraan gekoppeld zijn.
Bij de definitieve vaststelling van het projectbesluit kunnen ten opzichte van het ontwerp van projectbesluit alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het goedgekeurde MER of op de inspraakreacties, vermeld in artikel 24.