Art. 27.

§ 1

Het projectbesluit wordt minstens bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad na de definitieve vaststelling.
De Vlaamse Regering kan andere wijzen bepalen waarop het publiek op de hoogte wordt gebracht van het definitief vastgestelde projectbesluit.

§ 2

Een afschrift van het definitief vastgestelde projectbesluit wordt gestuurd naar:
de Vlaamse Regering;
de provincies en de gemeenten waarvan het gebied door het projectbesluit geheel of ten dele wordt bestreken;
de instanties en bevoegde autoriteiten waaraan conform artikel 18, § 2, en artikel 21, § 2, om advies werd verzocht.
De Vlaamse Regering kan nadere regels over de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, waaronder de termijnen en de kennisgevingswijze bepalen.

§ 3

Het projectbesluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.