Hoofdstuk 4.
Uitvoeringsfase en monitoring


Art. 42.
In de uitvoeringsfase gaat de overheid die het projectbesluit heeft vastgesteld, de aanzienlijke gevolgen voor het milieu van de tenuitvoerlegging van het onderdeel van het projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, na, onder meer om onvoorziene negatieve gevolgen in een vroeg stadium te kunnen identificeren en om de passende herstellende maatregelen te kunnen nemen.
Om te voldoen aan de bepalingen van het eerste lid, kunnen, als dat passend is, de bestaande monitoringsrege-lingen worden gebruikt om overlapping van monitoring te vermijden.
De Vlaamse Regering kan de nadere regels vaststellen voor de monitoring.