Hoofdstuk 7.
Handhaving


Art. 46.
Dit decreet doet geen afbreuk aan de handhavingsbepalingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de wetten en decreten, vermeld in artikel 39, 40 en 41.