Afdeling 4.
Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


Art. 54.
In artikel 1.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
er wordt een punt 9°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
aan punt 13° wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
er wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 55.
Aan titel II, hoofdstuk VI, van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009,16 juli 2010 en 8 juli 2011, wordt een afdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt:
(...)

Art. 56.
In titel II, hoofdstuk VI, afdeling 3, van dezelfde codex, toegevoegd bij artikel 55, wordt een artikel 2.6.20 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 57.
In dezelfde codex wordt titel III, die bestaat uit artikel 3.1.1 tot en met 3.2.4, opgeheven.

Art. 58.
Aan artikel 4.1.1, 1°, van dezelfde codex wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 59.
In artikel 5.1.1, § 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in punt 1° worden de woorden “ruimtelijke uitvoeringsplannen en de plannen van aanleg” vervangen door de zinsnede “ruimtelijke uitvoeringsplannen, voorkeursbesluiten, projectbesluiten en de plannen van aanleg” en worden de woorden “dergelijke plannen” vervangen door de woorden “dergelijke plannen of besluiten”;
in punt 2° wordt de zinsnede “artikel 2.4.1, geldt” vervangen door de zinsnede “artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, geldt”.

Art. 60.
Aan artikel 5.1.2, § 1, tweede lid, van dezelfde codex worden een punt 13° tot en met 15° toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)

Art. 61.
In artikel 5.1.4, § 1, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, worden de woorden “van deze codex” telkens vervangen door de woorden “van deze codex of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten”.

Art. 62.
In artikel 5.2.1, § 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan punt 4° wordt de zinsnede “of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten” toegevoegd;
er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)