Art. 54.
In artikel1.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij het decreet van 11mei 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1
er wordt een punt 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
2
aan punt 13 wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
3
er wordt een punt 18 toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)