Art. 59.
In artikel 5.1.1, § 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in punt 1° worden de woorden “ruimtelijke uitvoeringsplannen en de plannen van aanleg” vervangen door de zinsnede “ruimtelijke uitvoeringsplannen, voorkeursbesluiten, projectbesluiten en de plannen van aanleg” en worden de woorden “dergelijke plannen” vervangen door de woorden “dergelijke plannen of besluiten”;
in punt 2° wordt de zinsnede “artikel 2.4.1, geldt” vervangen door de zinsnede “artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, geldt”.