Art. 62.
In artikel 5.2.1, § 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan punt 4° wordt de zinsnede “of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten” toegevoegd;
er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)