Afdeling 5.
Wijzigingen aan het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming


Art. 63.
In artikel 5, § 1, van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming wordt tussen de woorden “in het kader van dit decreet” en de woorden “worden bezorgd” de zinsnede “of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten” ingevoegd.

Art. 64.
In artikel 10, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan” vervangen door de woorden “een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of projectbesluit”.

Art. 65.
In artikel 21, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan” vervangen door de woorden “een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of projectbesluit”.