Art. 63.
In artikel 5, § 1, van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming wordt tussen de woorden “in het kader van dit decreet” en de woorden “worden bezorgd” de zinsnede “of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten” ingevoegd.