Art. 66.

§ 1

Projectbesluiten die definitief vastgesteld worden voor de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning gelden in voorkomend geval als:
de stedenbouwkundige vergunning, vermeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
de verkavelingsvergunning, vermeld in artikel 4.2.15. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
de milieuvergunning, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
Het projectbesluit geeft aan als welk van deze vergunningen het geldt.

§ 2

Projectbesluiten die definitief vastgesteld worden voor de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning worden in voorkomend geval van rechtswege beschouwd als:
de stedenbouwkundige melding, vermeld in artikel 4.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
de milieumelding, vermeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.