Art. 67.
Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.