Afdeling 3.
Vrijwillige herverkaveling


Art. 2.1.15.
Als een herschikking van de percelen het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma helpt realiseren, kunnen de instanties en de personen, vermeld in artikelá3.3.7 tot en met 3.3.9, overgaan tot een vrijwillige herverkaveling.

Art. 2.1.16.
Vrijwillige herverkaveling is de schriftelijke overeenkomst tussen alle eigenaars en gebruikers van minstens twee percelen, waarin ze overeenkomen de onroerende zaken die aan hen toebehoren, samen te voegen, het resulterende geheel op bepaalde wijze te herverkavelen en onder elkaar bij akte te verdelen.

Art. 2.1.17.
Bij een overeenkomst als vermeld in artikelá2.1.16 kunnen partijen tegen betaling van een geldsom onroerende zaken of tegen inbreng van onroerende zaken een geldsom bedingen.

Art. 2.1.18.
De akte van een vrijwillige herverkaveling geldt als titel voor de eigendom, de zakelijke rechten en de schuldvorderingen die erdoor worden geregeld.
De akte van een vrijwillige herverkaveling bevat:
1░
de vaststelling van de rechten en verplichtingen zoals die voortkomen uit de in artikelá2.1.16 bedongen overeenkomst, inbegrepen de regeling voor de overdracht van zakelijke rechten;
2░
de data en voorwaarden van ingenottreding en ingebruikneming van de nieuwe kavels;
3░
de betaling of inbreng van ieder belanghebbende, vermeld in artikelá2.1.17.
De instrumenterende ambtenaar overhandigt een uittreksel uit de akte en uit de bijlagen ervan aan iedere rechthebbende.

Art. 2.1.19.
Bij het opmaken van pachtovereenkomsten voor kavels die ten gevolge van de vrijwillige herverkaveling op een andere verpachter of pachter overgaan, kunnen de partijen afwijken van het bepaalde in de wetgeving met betrekking tot de duur van pachtovereenkomsten. Deze bepaling is ook van toepassing op de erfpacht, alsook op het opstal-, het gebruiks- en het bewoningsrecht.

Art. 2.1.20.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van de schriftelijke overeenkomst, de taak van het agentschap en de werkwijze voor de totstandkoming van een vrijwillige herverkaveling.