Art. 2.1.18.
De akte van een vrijwillige herverkaveling geldt als titel voor de eigendom, de zakelijke rechten en de schuldvorderingen die erdoor worden geregeld.
De akte van een vrijwillige herverkaveling bevat:
1░
de vaststelling van de rechten en verplichtingen zoals die voortkomen uit de in artikelá2.1.16 bedongen overeenkomst, inbegrepen de regeling voor de overdracht van zakelijke rechten;
2░
de data en voorwaarden van ingenottreding en ingebruikneming van de nieuwe kavels;
3░
de betaling of inbreng van ieder belanghebbende, vermeld in artikelá2.1.17.
De instrumenterende ambtenaar overhandigt een uittreksel uit de akte en uit de bijlagen ervan aan iedere rechthebbende.