Onderafdeling 1.
Algemene bepalingen

Art. 2.1.21.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
vroeger perceel: elk perceel in zijn toestand voor de herverkaveling;
nieuw perceel: elk perceel in zijn toestand na de herverkaveling;
blok: het geheel van onroerende goederen in een herverkaveling;
eigenaar: iedere eigenaar of blote eigenaar van onroerende goederen die deel uitmaken van het blok;
gebruiker: de persoon die als eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of houder van een recht van gebruik of bewoning het onroerend goed exploiteert dat deel uitmaakt van het blok of die het onroerend goed dat deel uitmaakt van het blok huurt overeenkomstig boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek [of het Vlaams Woninghuurdecreet];
rechthebbende: een eigenaar, vruchtgebruiker of een gebruiker van onroerende goederen die deel uitmaken van het blok;
rechter: de vrederechter van het kanton waarin het grootste deel van het blok ligt;
beveiligde zending: een aangetekende brief, een afgifte tegen ontvangstbewijs of elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld.

Art. 2.1.22.
Om het doel van een landinrichtingsproject of een project, plan of programma te realiseren kan de landcommissie overgaan tot herverkaveling uit kracht van wet van de gebieden, aangeduid met toepassing van artikel 3.3.1 en 4.2.2 waar het instrument herverkaveling uit kracht van wet kan worden toegepast. Herverkaveling beoogt een optimaler grondgebruik mogelijk te maken door een herschikking van de percelen en een aanpassing van het openbaar domein.