Onderafdeling 6.
Procedure voor de raadpleging van rechthebbenden, over de omschrijving van het blok, de lijst van vroegere percelen en de lijst van rechthebbenden

Art. 2.1.38.
De omschrijving van het blok, de lijst van vroegere percelen en de lijsten van rechthebbenden, vermeld in artikel 2.1.23, worden door de landcommissie gedurende de raadpleging die dertig dagen duurt ter inzage neergelegd in elke betrokken gemeente.
De raadpleging van rechthebbenden wordt in elke betrokken gemeente bekendgemaakt door aanplakking.
De landcommissie brengt elke rechthebbende voorafgaand aan de terinzagelegging per beveiligde zending op de hoogte van de mogelijkheid tot inzage en van de mogelijkheid tot indiening van schriftelijke opmerkingen en bezwaren bij de landcommissie.

Art. 2.1.39.

§ 1

Elke rechthebbende kan gedurende de raadpleging schriftelijk opmerkingen en bezwaren indienen bij de landcommissie over de lijsten en de plannen, vermeld in artikel 2.1.23.

§ 2

De landcommissie onderzoekt de opmerkingen en bezwaren en wijzigt indien nodig de omschrijving van het blok, de lijst van de vroegere percelen en de lijsten van de rechthebbenden.
De landcommissie kan daarbij de rechthebbenden die opmerkingen of bezwaren hebben ingediend of andere rechthebbenden die het aanbelangt, horen. Als een rechthebbende niet verschijnt na deze oproep, kan de landcommissie zonder verder uitstel de omschrijving van het blok, de lijst van de vroegere percelen en de lijst van de rechthebbenden definitief vaststellen.

§ 3

De landcommissie brengt de rechthebbenden met een beveiligde zending op de hoogte van de definitieve omschrijving van het blok, de definitieve lijst van de vroegere percelen en de definitieve lijsten van de rechthebbenden.