Onderafdeling 10.
Gebruiksruil

Art. 2.1.53.
In een herverkaveling die in uitvoering is uit kracht van wet, kan versneld een gebruiksruil worden doorgevoerd. De daaropvolgende herverkaveling uit kracht van wet omvat minstens de percelen die betrokken zijn bij de gebruiksruil. De gebruiksruil wijzigt op geen manier de rechten en verplichtingen van de pachters en verpachters onderling en maakt geen onderpacht noch pachtoverdracht uit.

Art. 2.1.54.
De landcommissie omschrijft het blok voor de gebruiksruil volgens de bepalingen, vermeld in artikelá2.1.23. De landcommissie voert daarover een raadpleging van rechthebbenden conform artikelá2.1.38 en 2.1.39.
Voor de opmaak van de lijsten vraagt de landcommissie per beveiligde zending aan de eigenaars, vruchtgebruikers of verpachters binnen dertig dagen mededeling te doen van de naam en het adres van de gebruikers, van de door ieder van hen in bedrijf genomen oppervlakten en van elke andere inlichting die de landcommissie nodig acht. Zo niet kan de landcommissie de nodige opzoekingen doen op kosten van de in gebreke gebleven eigenaars, vruchtgebruikers en verpachters.

Art. 2.1.55.
Na de definitieve vaststelling van het blok, de lijst van de vroegere percelen en de lijst van de rechthebbenden stelt de landcommissie de volgende stukken op:
1░
een kavelplan waarop de vroegere kavels en de kadastrale percelen aangeduid zijn;
2░
de lijsten waarop met betrekking tot iedere gebruiker de kavels die hij in gebruik heeft, de oppervlakte ervan en hun totale oppervlakte, alsook de naam van de eigenaars, vermeld zijn;
3░
een gebruiksruilplan waarop de nieuwe kavels aangeduid zijn;
4░
de lijsten waarop met betrekking tot iedere gebruiker vermeld zijn de nieuwe kavels die hem toebedeeld worden, de oppervlakte ervan en hun totale oppervlakte, alsook de naam van de eigenaars;
5░
de lijsten waarop met betrekking tot iedere gebruiker de jaarlijkse vergoeding vermeld is die hij aan de landcommissie moet betalen of die de landcommissie aan hem moet betalen;
6░
een plan van de voorlopige maatregelen van overgang en afwatering binnen het blok en een plan van de erfdienstbaarheden op gronden buiten het blok, die door toedoen van de landcommissie gevestigd, gewijzigd of afgeschaft worden tot nut van kavels die binnen het blok liggen.

Art. 2.1.56.
Het gebruiksruilplan wordt zo opgemaakt dat aan iedere gebruiker zo veel mogelijk gronden met dezelfde oppervlakte en die geschikt zijn voor hetzelfde grondgebruik worden toegewezen.
De totale oppervlakte van de aan de gebruiker toebedeelde kavels mag niet meer dan vijf procent kleiner zijn dan de totale oppervlakte van zijn vroegere kavels, behalve als hij daar schriftelijke toestemming voor verleent.
De landcommissie berekent de jaarlijkse vergoeding die aan of door de gebruiker verschuldigd is als de totale oppervlakte van de kavels die hem toebedeeld zijn, kleiner of groter is dan de totale oppervlakte van zijn vroegere kavels. Voormelde vergoeding wordt verrekend in de financiŰle afrekening van herverkaveling uit kracht van wet die volgt op de gebruiksruil als vermeld in artikelá2.1.49.
Het verschil tussen de totale vergoeding die de gebruikers aan de landcommissie moeten betalen en de totale vergoeding die de landcommissie aan de gebruikers moet betalen, komt ten goede of ten laste van de administratieve overheid die instaat voor de financiering.

Art. 2.1.57.
De stukken, vermeld in artikelá2.1.55, worden gedurende dertig dagen ter inzage neergelegd in de betrokken gemeenten. De neerlegging wordt bekendgemaakt door aanplakking in deze gemeenten.
De landcommissie brengt de gebruikers, eigenaars en vruchtgebruikers die vermeld zijn op de lijsten, per beveiligde zending op de hoogte van die neerlegging.
De landcommissie onderzoekt de ingediende opmerkingen en bezwaren. Ze brengt de nodige wijzigingen aan in de plannen en lijsten, vermeld in artikelá2.1.55, en voert eventueel een aanvullend onderzoek uit bij de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers. De landcommissie brengt daarna elke definitieve wijziging van het blok per beveiligde zending ter kennis van de betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers. Hierna stelt de landcommissie de plannen en lijsten definitief vast en belast ze de instrumenterend ambtenaar met het verlijden van de akte van gebruiksruil.

Art. 2.1.58.
De akte van gebruiksruil omvat:
1░
de vaststelling van de rechten en verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de plannen en lijsten, vermeld in artikelá2.1.55;
2░
de door de landcommissie vastgestelde data en voorwaarden van ingenottreding en ingebruikneming van de nieuwe kavels.

Art. 2.1.59.
De akte van gebruiksruil geldt als titel voor de ingebruikneming van de nieuwe kavels tot op het ogenblik van de overschrijving van de akte, vermeld in artikelá2.1.51.

Art. 2.1.60.
De landcommissie duidt zo nodig de nieuwe kavels aan op het terrein en brengt de gebruikers daarvan op de hoogte. Bij betwisting lokt de landcommissie een gerechtelijke afpaling uit door de betrokken eigenaars voor de rechter te dagvaarden.