Art. 2.1.54.
De landcommissie omschrijft het blok voor de gebruiksruil volgens de bepalingen, vermeld in artikel 2.1.23. De landcommissie voert daarover een raadpleging van rechthebbenden conform artikel 2.1.38 en 2.1.39.
Voor de opmaak van de lijsten vraagt de landcommissie per beveiligde zending aan de eigenaars, vruchtgebruikers of verpachters binnen dertig dagen mededeling te doen van de naam en het adres van de gebruikers, van de door ieder van hen in bedrijf genomen oppervlakten en van elke andere inlichting die de landcommissie nodig acht. Zo niet kan de landcommissie de nodige opzoekingen doen op kosten van de in gebreke gebleven eigenaars, vruchtgebruikers en verpachters.