Art. 2.1.58.
De akte van gebruiksruil omvat:
1░
de vaststelling van de rechten en verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de plannen en lijsten, vermeld in artikelá2.1.55;
2░
de door de landcommissie vastgestelde data en voorwaarden van ingenottreding en ingebruikneming van de nieuwe kavels.