Art. 2.1.66.
Als het grondruilplan definitief is vastgesteld, gaat de landcommissie zo nodig over tot de afpaling van de nieuwe percelen. Hiernavolgend wordt de instrumenterende ambtenaar belast met de opmaak van de herverkavelingsakte en het verlijden ervan.
De herverkavelingsakte omvat:
de vaststelling van de rechten en plichten die voortvloeien uit de plannen, de lijsten en de overeenkomsten, vermeld in artikel 2.1.65, § 2, § 3 en § 4, en artikel 2.1.36 en 2.1.37;
de door de landcommissie vastgestelde data en voorwaarden van ingenottreding en ingebruikneming van de nieuwe percelen;
de financiėle afrekening die de financiėle compensatie en de gebruikersvergoeding bevat, alsook de tijdstippen voor de vereffening van die vergoedingen.
De plannen, de lijsten en de overeenkomsten, vermeld in het tweede lid, 1°, en de overeenkomsten en rechterlijke beslissingen, vermeld in artikel 2.1.32 en 2.1.35, worden aan de herverkavelingsakte gehecht.
Artikel 2.1.50, 2.1.51 en 2.1.52 zijn van toepassing op de herverkavelingsakte.