Art. 2.1.79.
Als ten gevolge van de uitvoering van een instrument als vermeld in deel 2, een eigenaar of gebruiker een vordering tot toewijzing van een uitweg moet instellen met toepassing van artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek, neemt de administratieve overheid die met toepassing van artikel 3.3.7. tot en met 3.3.9. belast is met de uitvoering van dat instrument in voorkomend geval de kosten voor haar rekening.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de kosten die vergoed worden.