Art. 3.1.2.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de advisering, de voorbereiding, de co÷rdinatie, de instelling, de stopzetting, de gebiedsafbakening en het tijdspad van de landinrichtingsprojecten.