Titel 4.
Subsidies


Art. 3.4.1.
Binnen de grenzen van de begroting kan het Vlaamse Gewest een subsidie toekennen voor de kosten die het gevolg zijn van de voorbereiding van de landinrichtingsplannen. Die subsidie kan worden toegekend voor voorbereidingen die worden getroffen na de instelling van een landinrichtingsproject.

Art. 3.4.2.
Het agentschap kan, op voorstel van de planbegeleidingsgroep en na instelling van een landinrichtingsproject, instanties en personen oproepen om projectvoorstellen voor uitvoeringsinitiatieven in te dienen.
Uitvoeringsinitiatieven moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1░
passen binnen de doelstelling van de landinrichting;
2░
bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het landinrichtingsproject;
3░
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
Binnen de grenzen van de begroting kan het Vlaamse Gewest een subsidie toekennen voor uitvoeringsinitiatieven die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de procedure voor het indienen en het vaststellen van uitvoeringsinitiatieven.

Art. 3.4.3.
Binnen de grenzen van de begroting kan het Vlaamse Gewest voor de gevallen, vermeld in het tweede, derde en vierde lid, een subsidie toekennen voor de kosten en de vergoedingen die het gevolg zijn van de uitvoering van een landinrichtingsproject.
Een subsidie kan worden toegekend voor de volgende instrumenten, vermeld in deel 2, als ze zijn opgenomen in het landinrichtingsplan:
1░
inrichtingswerken;
2░
beheerovereenkomsten;
3░
dienstenvergoeding;
4░
vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting, bedrijfsreconversie;
5░
vergoedingen voor lokale grondenbanken;
6░
vergoeding voor waardeverlies van gronden.
Een subsidie kan worden toegekend voor grondverwerving als de grondverwerving nodig is om het landinrichtingsproject te realiseren.
Een subsidie kan worden toegekend voor de opmaak van een onderhoudsplan als vermeld in artikelá3.5.1.

Art. 3.4.4.
De Vlaamse Regering bepaalt de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest die toegekend kan worden aan de instanties en personen die belast kunnen worden met de uitvoering van landinrichtingsplannen, vermeld in artikelá3.3.7, 3.3.8 en 3.3.9.
[Met behoud van de toepassing van artikelá3.3.7 wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het agentschap te belasten met de uitvoering van een landinrichtingsplan of gedeelten ervan op gronden van gemeenten, provincies, publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, met de uitvoering van een landinrichtingsplan of gedeelten ervan op verzoek van voormelde instanties en personen, en met de verwerving van onroerende goederen die vervolgens worden overgedragen aan een provincie of een gemeente.]
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de subsidievoorwaarden en de procedure om de subsidies toe te kennen en te controleren.