Art. 3.4.2.
Het agentschap kan, op voorstel van de planbegeleidingsgroep en na instelling van een landinrichtingsproject, instanties en personen oproepen om projectvoorstellen voor uitvoeringsinitiatieven in te dienen.
Uitvoeringsinitiatieven moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1
passen binnen de doelstelling van de landinrichting;
2
bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het landinrichtingsproject;
3
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
Binnen de grenzen van de begroting kan het Vlaamse Gewest een subsidie toekennen voor uitvoeringsinitiatieven die door de Vlaamse Regering zijn goedgekeurd.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de procedure voor het indienen en het vaststellen van uitvoeringsinitiatieven.