Art. 3.4.4.
De Vlaamse Regering bepaalt de tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest die toegekend kan worden aan de instanties en personen die belast kunnen worden met de uitvoering van landinrichtingsplannen, vermeld in artikel 3.3.7, 3.3.8 en 3.3.9.
[Met behoud van de toepassing van artikel 3.3.7 wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het agentschap te belasten met de uitvoering van een landinrichtingsplan of gedeelten ervan op gronden van gemeenten, provincies, publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen, met de uitvoering van een landinrichtingsplan of gedeelten ervan op verzoek van voormelde instanties en personen, en met de verwerving van onroerende goederen die vervolgens worden overgedragen aan een provincie of een gemeente.]
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de subsidievoorwaarden en de procedure om de subsidies toe te kennen en te controleren.