Titel 5.
Instandhouding en onderhoud


Art. 3.5.1.
Voor de instandhouding en het onderhoud van de maatregelen die uitgevoerd worden overeenkomstig het landinrichtingsplan of in het kader van uitvoeringsinitiatieven als vermeld in artikelá3.4.2, kan een onderhoudsplan opgemaakt worden. Het onderhoudsplan bevat bepalingen over de wijze waarop de uitgevoerde inrichtingswerken beheerd moeten worden.
Als beheerplannen, inclusief de herzieningen ervan, overeenkomstig andere wetgeving worden uitgewerkt, kan het onderhoudsplan, vermeld in het eerste lid, daarin ge´ntegreerd worden.

Art. 3.5.2.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud en de uitvoering van het onderhoudsplan en de werkwijze en procedure voor de totstandkoming van het onderhoudsplan.