Hoofdstuk 1.
De opmaak van inrichtingsnota's


Art. 4.2.1.
De Vlaamse Regering, het provinciebestuur of het gemeentebestuur stelt voor de realisatie van het project, plan of programma een of meerdere inrichtingsnota's vast, voor zover de inzet van de instrumenten als vermeld in deel 2 noodzakelijk is.
Een inrichtingsnota wordt opgemaakt met het oog op een ge´ntegreerde en gebiedsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de verschillende functies, kenmerken en kwaliteiten die in het gebied voorkomen mee in overweging worden genomen bij het bepalen en het uitwerken van doelstellingen, maatregelen en de daarvoor in te zetten instrumenten, als die functies, kenmerken en kwaliteiten kunnen worden be´nvloed door de gevraagde inrichting of het gevraagde beheer van de ruimte.
De inrichtingsnota's worden opgemaakt in overleg met het agentschap.
Als het een inrichtingsnota betreft die door het provinciebestuur of het gemeentebestuur wordt vastgesteld, is die vaststelling pas mogelijk nadat ze is goedgekeurd door het agentschap.

Art. 4.2.2.
Een inrichtingsnota bestaat ten minste uit de volgende elementen:
1░
een beschrijving van de opties uit het project, plan of programma en van de gewenste maatregelen;
2░
een instrumentafweging met het oog op het bereiken van de optimale mix gericht op het doelmatig, billijk en efficiŰnt inzetten van de beschikbare middelen voor de realisatie van het project, plan en programma;
3░
de aanduiding of afbakening van het gebied waar een instrument wordt toegepast;
4░
de motivering waarom een instrument wordt toegepast;
5░
als het instrument erfdienstbaarheid tot openbaar nut wordt ingezet: de omschrijving van het algemeen nut waarvoor het instrument wordt toegepast;
6░
een uitvoeringsprogramma en een financieringsplan.

Art. 4.2.3.
De artikelená3.3.3 tot en met 3.3.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de inrichtingsnota's.

Art. 4.2.4.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de procedure voor de opmaak en de vaststelling van de inrichtingsnota's en de integratie ervan in een beslissing over het project, plan of programma waarmee ze samenhangen. De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen een openbaar onderzoek vereist is over een inrichtingsnota en de wijze waarop dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd.