Hoofdstuk 2.
De onderbouwing van inrichtingsnota's


Art. 4.2.5.
De inrichtingsnota's of onderdelen ervan, zoals onder meer een instrumentafweging, kunnen onderbouwd worden door procesbegeleiding en door studies met betrekking tot de verschillende functies, kenmerken en gebruiken van het gebied waarop het project, plan of programma betrekking heeft. Dat houdt in dat de verschillende functies, kenmerken en gebruiken die in het gebied voorkomen, mee in overweging worden genomen bij het bepalen en het uitwerken van de gewenste maatregelen en de instrumenten die daarvoor ingezet kunnen worden, als die functies, kenmerken en gebruiken kunnen worden be´nvloed door de in het project, plan of programma gevraagde inrichting of gevraagde beheer van de ruimte.

Art. 4.2.6.
Een mogelijke studie als vermeld in artikelá4.2.5 is een landbouweffectenrapport. Een landbouweffectenrapport kan worden opgemaakt om het effect op de landbouw te onderzoeken van projecten, plannen of programma's.
Het landbouweffectenrapport is een rapportage van het onderzoek naar de effecten van projecten, plannen of programma's op de landbouw in zijn geheel en op de individuele landbouwbedrijven.
De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking tot de landbouweffectenrapportage.