Art. 5.1.1.

§ 1

De Vlaamse Regering duidt een gebied aan binnen de open ruimte waarbinnen beheerovereenkomsten en dienstenvergoedingen kunnen worden gesloten respectievelijk worden uitbetaald, conform artikel 2.1.6 tot en met 2.1.8, wat de beheerovereenkomsten betreft, en conform artikel 2.1.9 tot en met 2.1.11, wat de dienstenvergoedingen betreft.
In het eerste lid wordt verstaan onder open ruimte: een gebied waarin de onbebouwde ruimte overweegt maar waarin elementen van bebouwing en infrastructuur die samenhangen met de onbebouwde ruimte kunnen voorkomen en plaatselijk kunnen overwegen.

§ 2

Een gebied wordt aangeduid op basis van een beheervisie. De beheervisie omvat onder meer:
een omschrijving van de doelstellingen en maatregelen waarvoor de beheerovereenkomsten en de dienstenvergoedingen worden ingezet;
de te verwachten resultaten;
een omschrijving van de pakketten beheerovereenkomsten en dienstenvergoedingen die voor de uitvoering van de beheervisie kunnen worden gesloten respectievelijk uitbetaald;
de motivering voor de inzet van de instrumenten, zoals bepaald in artikel 1.1.4.
Deze beheervisie kan aangeleverd worden door het agentschap, door een administratieve overheid of door de door de Vlaamse Regering nader te bepalen instanties.

§ 3

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de procedure van de aanduiding van een gebied en de inhoud van de beheervisie.