Deel 6.
Evaluatie


Art. 6.1.1.
Om de vijf jaar, vanaf het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van dit decreet, en altijd voor 30†juni, bezorgt de Vlaamse Regering een rapport aan het Vlaams Parlement waarin de toepassing van dit decreet wordt geŽvalueerd. Het agentschap staat in voor de opmaak van het rapport.
De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van het rapport.