Titel 1.
Wijzigingen betreffende de Vlaamse Grondenbank


Art. 7.1.1.
In artikel 5 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2007 en 27 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
paragraaf 7 wordt vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 7.1.2.
In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2007, 20 februari 2009, 27 maart 2009, 8 mei 2009, 23 december 2010 en 1 maart 2013, wordt aan hoofdstuk I van titel IV een artikel 12/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.1.3.
In titel IV van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009 en 23 december 2010, wordt een hoofdstuk IV/1, dat bestaat uit artikel 15/2, ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.1.4.
In artikel 19 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan § 1 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
aan § 2 wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.1.5.
In titel IV van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2009 en 23 december 2010, wordt een hoofdstuk VI/1, dat bestaat uit artikel 19/1, 19/2 en 19/3 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.1.6.
In artikel 20 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
aan § 2 wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)
aan § 3 wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.1.7.
Op de overeenkomsten met betrekking tot een lokale grondenbank die werden gesloten tussen de Vlaamse Grondenbank en een administratieve overheid voor de inwerkingtreding van dit decreet blijven de bepalingen van de reeds gesloten overeenkomst van toepassing en worden niet vervangen door bepalingen van dit decreet.