Art. 7.1.1.
In artikel 5 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2007 en 27 maart 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
paragraaf 7 wordt vervangen door wat volgt:
(...)