Art. 7.2.2.
In artikelá5 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7ámei 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16ájuni 2006 en 22ádecember 20, wordt punt 3░ vervangen door wat volgt:
(...)