Titel 4.
Wijzigingen van het decreet Grond- en pandenbeleid


Art. 7.4.1.
In artikel 2.1.3, § 1, tweede lid, 8°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid wordt het woord “landinrichting” vervangen door de zinsnede “landinrichting als vermeld in het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting”.

Art. 7.4.2.
Aan artikel 6.2.4, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “, uitgezonderd de percelen die geregistreerd worden binnen de teeltgroep ‘geen cultuurgrond'” toegevoegd.

Art. 7.4.3.
In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, 9 juli 2010 en 23 december 2011, wordt een artikel 6.2.9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.4.4.
In artikel 6.2.11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
in het eerste lid worden de woorden “de persoon” telkens vervangen door de woorden “de eigenaar”;
er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.4.5.
Aan artikel 7.4.1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
(...)