Art. 7.4.1.
In artikel 2.1.3, § 1, tweede lid, 8°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid wordt het woord “landinrichting” vervangen door de zinsnede “landinrichting als vermeld in het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting”.