Art. 7.4.2.
Aan artikelá6.2.4, 1░, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “, uitgezonderd de percelen die geregistreerd worden binnen de teeltgroep ‘geen cultuurgrond'” toegevoegd.