Titel 5.
Andere wijzigingen


Art. 7.5.1.
In artikel 23, § 1, tweede lid, d), van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 wordt de zinsnede “ter realisatie van landinrichtingsplannen zoals bedoeld in artikel 13 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij” vervangen door de woorden “voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake landinrichting”.

Art. 7.5.2.
In artikel 36, § 2, 2°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu worden de woorden “richtplan van een landinrichtingsproject” vervangen door het woord “landinrichtingsproject”.

Art. 7.5.3.
In artikel 8, § 5, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
(...)

Art. 7.5.4.
Aan artikel 161 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, worden een punt 15° tot en met 17° toegevoegd, die luiden als volgt:
(...)

Art. 7.5.5.
In artikel 3, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut, wordt tussen de woorden “de inwerkingtreding van” en de woorden “een ruimtelijk uitvoeringsplan” de zinsnede “de gebruiksbeperkingen, veroorzaakt door” ingevoegd.

Art. 7.5.6.
In artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet wordt tussen de woorden “de inwerkingtreding van de” en de woorden “bestemmingswijziging of overdruk” de zinsnede “gebruiksbeperkingen, veroorzaakt door een” ingevoegd.

Art. 7.5.7.
Aan artikel 6 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt:
(...)

Art. 7.5.8.
In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
(...)

Art. 7.5.9.
Deel 3 en de artikelen 7.2.2, 7.2.4, 7.2.5, 7.4.1 en 7.5.3 treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 31 december 2016.

Art. 7.5.10.
De artikelen 7.4.2, 7.4.4, 7.5.5, 7.5.6 en 7.5.7 treden in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 31 december 2016.