Art. 7.5.2.
In artikel 36, § 2, 2°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu worden de woorden “richtplan van een landinrichtingsproject” vervangen door het woord “landinrichtingsproject”.