Art. 7.5.3.
In artikel 8, § 5, tweede lid, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
(...)