Art. 7.5.5.
In artikel 3, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut, wordt tussen de woorden “de inwerkingtreding van” en de woorden “een ruimtelijk uitvoeringsplan” de zinsnede “de gebruiksbeperkingen, veroorzaakt door” ingevoegd.