Art. 7.5.6.
In artikel 4, § 1, van hetzelfde decreet wordt tussen de woorden “de inwerkingtreding van de” en de woorden “bestemmingswijziging of overdruk” de zinsnede “gebruiksbeperkingen, veroorzaakt door een” ingevoegd.