Afdeling 5.
Omgevingsfonds en dossiertaksen


Art. 11.

§ 1.

Er wordt een Omgevingsfonds opgericht. Het Omgevingsfonds is een begrotingsfonds in de zin van de bepalingen van artikel 15, §2, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciėn van 29 maart 2019.

 

§ 2.

De middelen waarover het Omgevingsfonds beschikt zijn:

het per 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar beschikbare saldo van het Omgevingsfonds;
alle ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van dit decreet;
andere middelen aan het fonds toegewezen krachtens wettelijke en decretale bepalingen.

 

§ 3.

De middelen van het Omgevingsfonds worden aangewend voor beleidskosten die verband houden met de voorbereiding, organisatie en uitvoering van dit decreet.

 

§ 4.

De Vlaamse Regering beheert het Omgevingsfonds.


Ze stelt de nodige administratieve en logistieke ondersteuning ter beschikking van het Omgevingsfonds en kan, overeenkomstig de geldende regels, sommige van haar bevoegdheden delegeren aan de leidend ambtenaar die ze daartoe aanwijst.

 

§ 5.

De Vlaamse Regering bepaalt de organieke regels die van toepassing zijn op het financiėle en materiėle beheer van het Omgevingsfonds.


Art. 12.

§ 1.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is een dossiertaks verschuldigd in de volgende gevallen:

bij het indienen van een vergunningsaanvraag in eerste aanleg bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar;
bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering;
bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een verzoek tot bijstelling, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

 

De beroepsindieners, vermeld in artikel 53, 3° tot en met 6°, zijn geen dossiertaks verschuldigd.

 

§ 2.

De dossiertaks bedraagt:

in het geval van een aanvraag, vermeld in paragraaf 1, 1°, die behandeld wordt overeenkomstig de gewone procedure: 500 euro;
in alle andere in paragraaf 1 bedoelde gevallen: 100 euro.

 

§ 3.

De dossiertaks wordt gestort op de volgende rekening:

de rekening van de provincie, als het een beroep bij de deputatie betreft;
de rekening van het Omgevingsfonds, als het een aanvraag of beroep bij de Vlaamse Regering betreft.

 

§ 4.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen inzake de dossiertaks.