Art. 11.

§ 1.

Er wordt een Omgevingsfonds opgericht. Het Omgevingsfonds is een begrotingsfonds in de zin van de bepalingen van artikel 15, §2, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciėn van 29 maart 2019.

 

§ 2.

De middelen waarover het Omgevingsfonds beschikt zijn:

het per 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar beschikbare saldo van het Omgevingsfonds;
alle ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van dit decreet;
andere middelen aan het fonds toegewezen krachtens wettelijke en decretale bepalingen.

 

§ 3.

De middelen van het Omgevingsfonds worden aangewend voor beleidskosten die verband houden met de voorbereiding, organisatie en uitvoering van dit decreet.

 

§ 4.

De Vlaamse Regering beheert het Omgevingsfonds.


Ze stelt de nodige administratieve en logistieke ondersteuning ter beschikking van het Omgevingsfonds en kan, overeenkomstig de geldende regels, sommige van haar bevoegdheden delegeren aan de leidend ambtenaar die ze daartoe aanwijst.

 

§ 5.

De Vlaamse Regering bepaalt de organieke regels die van toepassing zijn op het financiėle en materiėle beheer van het Omgevingsfonds.