Art. 12.

1.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is een dossiertaks verschuldigd in de volgende gevallen:

1 bij het indienen van een vergunningsaanvraag in eerste aanleg bij de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar;
2 bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering;
3 bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een verzoek tot bijstelling, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering.

De beroepsindieners, vermeld in artikel 53, 3 tot en met 6, zijn geen dossiertaks verschuldigd.

2.

De dossiertaks bedraagt:

1 in het geval van een aanvraag, vermeld in paragraaf 1, 1, die behandeld wordt overeenkomstig de gewone procedure: 500 euro;
2 in alle andere in paragraaf 1 bedoelde gevallen: 100 euro.

3.

De dossiertaks wordt gestort op de volgende rekening:

1 de rekening van de provincie, als het een beroep bij de deputatie betreft;
2 de rekening van het Omgevingsfonds, als het een aanvraag of beroep bij de Vlaamse Regering betreft.

4.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen inzake de dossiertaks.