Art. 14.

De vergunningverlenende overheden rapporteren jaarlijks via de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de naleving van de beslissingstermijnen voor vergunningsaanvragen, vermeld in dit decreet.


De rapportage door de gemeenten en de provincies gebeurt via de Vlaamse Regering volgens het model en op de wijze die door haar worden bepaald.


De rapportage heeft betrekking op vergunningsaanvragen die ingediend werden in het kalenderjaar dat zich situeert twee jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin wordt gerapporteerd.