Art. 24.

De Vlaamse Regering wijst de adviesinstanties aan die over een vergunningsaanvraag advies verlenen.


Het advies van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeentelijke omgevingsambtenaar op het ambtsgebied waarvan de vergunningsaanvraag betrekking heeft, wordt altijd ingewonnen als de deputatie of de Vlaamse Regering de bevoegde overheid is tenzij:

1 de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
2 de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.