Onderafdeling 4.
Aanvulling of wijziging van de indelingslijst


Art. 51.

De exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst, deelt het bestaan van de exploitatie mee aan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, binnen een termijn van zes maanden vanaf de dag na de datum van de inwerkingtreding van die aanvulling of wijziging.


De termijn van zestig dagen, vermeld in artikel 46, wordt voor de projecten, vermeld in het eerste lid, als een termijn van orde beschouwd.


In voorkomend geval mag de exploitatie worden voortgezet tot een definitieve beslissing is genomen over de verlening van de omgevingsvergunning.