Art. 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.


De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg.


De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1 de beroepsindiener;
2 de vergunningsaanvrager;
3 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4 het college van burgemeester en schepenen.